ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА БАНИТЕ, СЧИТАНО ОТ 01.02.2017 ГОДИНА

(Одобрена с Решение № 166 от 30.01.2017 година на Общински съвет-Баните, съгласно Протокол № 17, на основание чл. 21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 10, ал.2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията)

 

№ по ред

Функция

дейност

 

Численост

 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА БАНИТЕ

58.5

А

Функция № 1 - Общодържавни служби-

Дейност 122-Общинска администрация-общо

 

44

І.

Ръководство     

3

ІІ.

Кметове на кметства

9

ІІІ.

Кметски наместници

1

ІV.

Вътрешен финансов контрол           

1

V

Обща администрация

20

1

Правно обслужване и дейността по закона за обществените поръчки

 

1

2

Управление при кризи, ОМП и защита на населението и дейностите по благоустройството и комуналното стопанство за с. Баните и с. Треве

 

 

1

3

Бюджет и ТРЗ

1

4

Финансово-счетоводна дейност

4.5

5

Образование, здравеопазване, култура, социални дейности, спорт и младежки дейности

 

1

6

Общинска собственост

1

7

Собствени приходи-местни данъци, такси и други приходи

2

8

Административна и информационна дейност

8.5

Специализирана администрация

10

1

Дирекция „Европейски програми и проекти, икономически дейности и услуги”

 

5

2

Дирекция „Териториално и селищно устройство, благоустройство, благоустройство и комунално стопанство и строителство”

 

 

5

 

Б

Персонал в другите общински дейности

 

 

ОБЩО:

14.5

1

Отбрана и сигурност

6

2

Здравеопазване

2

3

Канцелария на Общинския съвет

0.5

4

Организация и контрол по благоустрояването и строителството

1

5

Машинист на комбинирана машина (трактор)

1

6

Шофьор на служебен автомобил

1

7

Управление на отпадъците

3

 

(Настоящата структура отменя Организационната структура на Общинска администрация-Баните, област Смолян, одобрена с   Решение № 57 от 30.03.2016 година на Общински съвет-Баните)

 

Баните, 06.02. 2017 година

 

          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:               ( п )          

                                           (Севдалин Хъшинов)