Решения на ОБС

Архив решения на Общински съвет - 2016 година: линк

Архив решения на Общински съвет - 2011-2015 година: Част 1 и Част 2 

Архив решения на Общински съвет - 2007г: линк

 • Решение № 300

  Публикувано на: Feb 4, 2018

  Одобряване на ПУП-парцеларен план за обект „ Кабел 20 kV, кабел НН(Ниско напрежение) и нов МТП” в ПИ 002181 в землището на с. Загражден   

 • Решение № 299

  Публикувано на: Feb 4, 2018

  Вземане на Решение за Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост    

 • Решение № 298

  Публикувано на: Feb 4, 2018

  Допълване на  Решение № 277 прието от Общински съвет Баните на заседание, проведено на 20.11.2017г. по Протокол № 26

 • Решение № 297

  Публикувано на: Feb 4, 2018

  Увеличаване размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Баните 

 • Решение № 296

  Публикувано на: Feb 4, 2018

  Определяне размера на основната месечна работна заплата на  кмета на община Баните    

 • Решение № 295

  Публикувано на: Feb 4, 2018

  Приемането  на бюджета на община Баните, област Смолян  за  2018 година 

 • Решение № 294

  Публикувано на: Feb 4, 2018

  Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2017 година  

 • Решение № 293

  Публикувано на: Feb 4, 2018

  Отчет за изпълнението на актовете (решенията) на Общински съвет-  Баните, отнасящи се за Общинската администрация за мандат  2011  – 2015 година и за периода 10.11.2015 година – 31.12.2017 година

 • Решение № 292

  Публикувано на: Feb 4, 2018

  Отчет за дейността на Общински съвет – Баните и на неговите комисии за периода - 01.07.2017 г. - 31.12.2017 година.

 • Решение № 291

  Публикувано на: Feb 4, 2018

  Приемане План за работата на Общински съвет – Баните през 2018 година

1 - 10 of 150 results
Previous  |  Next