Решения на ОБС

Архив решения на Общински съвет - 2016 година: линк

Архив решения на Общински съвет - 2011-2015 година: Част 1 и Част 2 

Архив решения на Общински съвет - 2007г: линк

 • Решение № 329

  Публикувано на: May 9, 2018

  Удостояването на Доц. Бойко Герчев Белегов – Доктор по история със Златен плакет на Община Баните 

 • Решение № 328

  Публикувано на: May 9, 2018

  Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие с. Баните – за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници, за които е издадено решение на общинска служба по земеделие (по реда на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ) на наследници на Шукри Асанов Селимагов, б.ж. на с. Баните

 • Решение № 327

  Публикувано на: May 9, 2018

  Приемане на Годишен  план за развитие  на социалните  услуги в община Баните за 2019 година 

 • Решение № 326

  Публикувано на: May 9, 2018

  Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Баните /2018-2020/ 

 • Решение № 325

  Публикувано на: May 9, 2018

  Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план - парцеларен план за  обект: „Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм покрай коритото на река  Малка Арда до язовирната стена на МВЕЦ –Баните”, с Баните, област Смолян 

 • Решение № 324

  Публикувано на: May 9, 2018

  Откриване на процедура  за продажба на недвижим имот - Поземлен имот с идентификатор 44402.500.504 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Баните, с площ от 3 790 кв.м., с начин на трайно ползване – за плувен басейн и съседи на имота – поземлени имоти с идентификатори № № 44402.500.719, 44402.500.845, 44402.500.846, 44402.500.935, 44402.500.881, ведно с построените в него сгради и съоръжения както следва: Сграда с идентификатор 44402.500.504.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Баните, на два етажа със застроена площ от 421 кв.м., конструкция – масивна, построена през 1981г., Кухня, барбекю и навес, на един етаж, със застроена площ от 76 кв.м. (седемдесет и шест),  конструкция - ПС, построена – 2001г.,Беседка, на един етаж, със застроена площ от  9  кв.м. (девет),  конструкция - ПС, построена – 1990г.,Съблекалня на един етаж, със застроена площ от 15 кв.м. (петнадесет),  конструкция - ПС, построена – 1990г.,  Плувен басейн с площ от 315 кв.м. (триста и петнадесет), построен – 1968г.,Малък басейн с водна пързалка с площ от 42 кв.м. (четиридесет и два), построен – 1990г., съгласно Акт за частна общинска собственост №1562 /14.03.2018г.,  чрез публично оповестен конкурс след предварително писмено съгласуване от Министъра на младежта и спорта, съгласно  чл.70, ал.4 от Правилника за приложение на закона за физическото възпитание и спорта 

 • Решение № 323

  Публикувано на: May 9, 2018

  Допълване на  годишна Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година на община Баните, приета от Общински съвет – Баните с решение № 279, взето с   протокол №27 на редовно заседание на Общински съвет, проведено  на 18.12.2017 година 

 • Решение № 322

  Публикувано на: May 9, 2018

  Присъждане на званието “Почетен  гражданин на Баните” на Д-р Станимир Стефанов Сираков –  Специалист  в УМБАЛ „ Св. Иван Рилски” , отделение по Образна диагностика. Главен асистент към    катедрата по Рентгенология към МУ – София. Председател на Дружество по Интервенционална  неврорентгенология. Член на българската асоциация по рентгенология – БАР. Член на международната асоциация по интервенционална рентгенология CIRSE. Член на европейската асоциация по рентгенология ESR. Лекарят  направил  мозъчна операция през артерия на крака  на 10-годишно момиченце, страдащо от хидроцефалия и  спасил  живота му. Носител на медицинския „ОСКАР”.

 • Решение № 321

  Публикувано на: May 9, 2018

  Удостояването на изтъкнати дейци и творци от областта на  науката,  културата, образованието и  техниката   с  ГОДИШНАТА НАГРАДА НА ОБЩИНА БАНИТЕ за 2018   година 

 • Решение № 320

  Публикувано на: May 9, 2018

  Обсъждане на докладите за дейностите на Народните читалища и  изразходваните от бюджета средства през 2017 година в община Баните 

1 - 10 of 183 results
Previous  |  Next