Решения на ОБС

Архив решения на Общински съвет - 2016 година: линк

Архив решения на Общински съвет - 2011-2015 година: Част 1 и Част 2 

Архив решения на Общински съвет - 2007г: линк

 • Решение № 370

  Публикувано на: Aug 10, 2018

  Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.52 от ЗДБРБ за 2018 г. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на общински пътища и на улична мрежа, на основание на чл. 87  от ЗДБРБ 

 • Решение № 369

  Публикувано на: Aug 10, 2018

  Актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2018 година 

 • Решение № 368

  Публикувано на: Aug 10, 2018

  Отпускане на средства  във връзка с провеждане 60-годишен юбилей на Народно читалище  „Христо Ботев -1958” с.  Малка Арда

 • Решение № 367

  Публикувано на: Aug 10, 2018

  Поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 354/29.06.2018 година на Общински съвет – Баните 

 • Решение № 366

  Публикувано на: Aug 10, 2018

  Допълване на  годишна Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година на община Баните, приета от Общински съвет – Баните с решение № 323, взето с   протокол № 31 на редовно заседание на Общински съвет, проведено  на 27.04.2018 година  

 • Решение № 365

  Публикувано на: Aug 10, 2018

  Определяне на маломерни свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс  

 • Решение № 364

  Публикувано на: Aug 10, 2018

  Определяне на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд, с изключение на мерите, пасищата и ливадите, които не са били използвани две или повече стопански години, за отдаване под наем или аренда за срок до 10 години, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс 

 • Решение № 363

  Публикувано на: Aug 10, 2018

  Удължаване на учебно-възпитателния процес в маломерна смесена група в с.Загражден през 2018–2019 учебна година и Утвърждаване на самостоятелни маломерни групи в ДГ „Веселин Маринов” с.Баните, област Смолян – група в с. Гълъбово; група в с. Давидково и група в с. Загражден за учебната 2018 / 2019 г. 

 • Решение № 362

  Публикувано на: Aug 10, 2018

  Формиране на маломерни паралелки в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Давидково за учебната 2018 / 2019 г. с по-малък брой ученици от допустимия съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. 

 • Решение № 361

  Публикувано на: Aug 10, 2018

  Включване на ДГ „Веселин Маринов” -  с. Баните, област Смолян, СУ „Христо Ботев” -  с.Баните, област Смолян и  ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” -  с.Давидково,  област Смолян в Списъка на  защитени детски градини и   защитени  училища 

1 - 10 of 224 results
Previous  |  Next