Заседания на Общински съвет-Баните и График на заседанията. Приемни дни на постоянните комисии.

П   О   К   А   Н   А

 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

 

С В И К В А М:

 

На  15 юли 2019 година /понеделник/ от 13.00 часа в заседателната залата на община Баните заседание на Общински съвет – Баните при следния проект –

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1. Докладна записка  относно: Изпълнението на бюджета на община Баните, област Смолян за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 година.

Вносител: Кмет на община

2. Предложение относно: Актуализация на разчета за финансиране на  капиталовите разходи за 2019 г. и трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти.

Вносител:  Кмет на община

3. Предложение относно: Удължаване на учебно-възпитателния процес в маломерна смесена група в с.Загражден  през 2019 – 2020 учебна година и Утвърждаване на самостоятелни маломерни   групи в ДГ „Веселин Маринов” с.Баните, област Смолян  –  група в с. Гълъбово; група в с. Давидково и група в с. Загражден за учебната 2019 / 2020 г.     

Вносител: Кмет на община

4. Докладна записка относно: Определяне на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд, с изключение на мерите, пасищата и ливадите, които не са били използвани две или повече стопански години, за отдаване под наем или аренда за срок до 10 години, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

Вносител: Кмет на община

5. Докладна записка относно: Определяне на маломерни свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

Вносител: Кмет на община

6.Предложение относно: Допълнение на към т.2 от решение № 375, взето с протокол № 35 на редовно заседание на Общински съвет-Баните, проведено на 01.10.2018 год. относно: Одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-парцеларен план и ПУП- план схема и разрешение за изработване ПУП- Парцеларен план и План схема за обект:„Трасе за Подземен кабел 20 кV за присъединяване на МВЕЦ „Сливка” към Подстанция 110/20 kvV „Баните”, община Баните, област Смолян.

Вносител: Кмет на община

7. Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост – Помещение №1 с  площ от 11,00 кв.м., намиращо се  на първи етаж на административна сграда  в с.Оряховец,    построена в УПИ ІV - 107, кв.26 по ПУП на с.Баните - Оряховец, частна общинска собственост,   съгласно АОС № 1578/14.06.2018г., с предназначение - за битови услуги.

Вносител: Кмет на община

8.Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение с  площ от 21,42 кв.м. с предназначение – за здравни услуги, находящо се на първи етаж от сграда с идентификатор 44402.500.321.2 със ЗП 881 кв.м. с НТП - общежитие,          разположени в ПИ с идентификатор 44402.500.321 целия с площ  от 8245 кв.м., с НТП – за обект  комплекс за образование по КК и КР на с.Баните,  в  УПИ І - училище, кв.104  по действащия ПУП на  с.Баните, актуван с акт за публична общинска собственост №634/24.01.2015 г.

Вносител: Кмет на община

9. Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост – два броя помещения и антре към тях, с обща площ от 40,00 кв.м., намиращи се на втори етаж (дясно крило) от триетажна Административна сграда с идентификатор 44402.500.316.1, построена в поземлен имот с идентификатор 44402.500.316 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Баните, с адрес на поземления имот – с. Баните, ул. „Стефан Стамболов” № 6-8, общ. Баните, област Смолян,   с предназначение - за административни нужди.

Вносител: Кмет на община

 10.Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - Помещение №1 с площ 10,2 кв.в. и помещение №2 с площ 9,9 кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, находящи  се на трети етаж от „Административна и търговска сграда” в с.Стърница, построена в УПИ ІV-85, кв.18 по ПУП на с. Стърница, община Баните, публична общинска собственост, съгласно АОС № 521/21.04.2008 г.

        Вносител: Кмет на община

   11. Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - Помещение с обща площ от 32,00 кв.м., намиращо се на първия етаж от Административна сграда с идентификатор 44402.500.331.1, построена в поземлен имот с идентификатор 44402.500.331 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на с.Баните, публична общинска собственост, съгласно АОС № 598/20.09.2012 г., с предназначение - за банков офис.

Вносител: Кмет на община

   12. Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост – Помещение №4 с  площ от 19,20 кв.м., намиращо се в сградата на  „Битов комбинат” в с.Давидково, построена в УПИ VІ, кв.14 по плана на с.Давидково, частна общинска собственост, съгласно АОС № 904/16.04.2008г., с предназначение - за административни нужди.

Вносител: Кмет на община

            13. Предложение относно: Даване на съгласие за участие на Община Баните с проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общинска администрация - Баните” за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Баните.

Вносител: Кмет на община

            14. Предложение относно: Одобряване на ПУП-парцеларен план, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ за обект: „Нов траен горски автомобилен път “Вишнево - Друма”, находящ се на територията на ТП ДГС “Славейно”, преминаващ през землищата на селата Вишнево и Гълъбово, община Баните.

Вносител: Кмет на община

            15. Предложение относно: Одобряване на ПУП-парцеларен план, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ за обект: „Нов траен горски автомобилен път “Крилница – Вълчов камък” находящ се на територията на ТП ДГС “Славейно”, преминаващ през землищата на селата Глогино и Загражден, община Баните.

Вносител: Кмет на община

16. Докладна записка относно: Продължаване на срока на действие   на  разрешително за водовземане  от минерална вода № 01610202/22.07.2009г., находище „Баните”, изключителна държавна собственост, водовземно съоръжение сондаж №3 с титуляр  ЕТ „Альоша Димитров” ЕИК 120038385, със седалище и адрес на управление: село Баните,  община Баните, област Смолян.

Вносител: Кмет на община

        17. Докладна записка относно: Продажба на ½ идеална част от поземлен имот №13, целият с площ 335 кв.м., находящ се в урбанизирана територия без регулационни граници на с.Стърница, махала „Преслопа”, по плана на село Стърница, попълнен и утвърден със Заповед №21/18.01.2006г. на Кмета на община Баните, при  граници: път и ПИ №9,  частна общинска собственост, съгласно АОС № 1599/17.06.2019г. на собственика на  законно построена сграда.

Вносител: Кмет на община

      18.Докладна записка относно: Продажба на ПИ с идентификатор 44402.500.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Баните, одобрени със Заповед № РД-18-20/20.04.2010г. на ИД на АГКК, с площ 420 (четиристотин и двадесет) кв.м., частично идентичен с УПИ І (едно), кв.116 (сто и шестнадесети) по ПУП на с.Баните-Оряховец, утвърден със Заповед № РД-634/20.05.1986г. на ОНС гр. Смолян,трайно предназначение на територията – урбанизирана,  начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), при  граници ПИ с идентификатори №№ 44402.500.844; 44402.500.827;  44402.500.94; 44402.500.829; 44402.500.217, частна общинска собственост, съгласно АОС № 1163/17.05.2013г. на собственика на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Вносител: Кмет на община

      19.Предложение относно: Увеличаване размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Баните.

Вносител: Кмет на община

       20. Предложение относно: Предоставяне на финансови средства на Мюсюлманско настоятелство с. Давидково.

Вносител: Председател на ОбС

21. Изказвания, питания.

 

Поканвам Кмета на община Баните, заместник кмета на община, кметове на кметства и кметски наместници от община Баните, Директори на дирекции от Общинската администрация и всички желаещи граждани да присъстват на заседанието.

        

        

 

 

                                                                   Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 08.07.2019 г.                                                                                              Общински съвет

                                                                                                                                               Председател:

                                                                                   /Зорка Димитрова/     

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

през месец юли 2019 година

        

Наименование на постоянната комисия

дата

час

  1. Комисия по "Бюджет и финанси"

12.07.2019 г.

13:00 ч.

 2. Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост, благоустрояване и комунална дейност”

 

12.07.2019 г.​

 

13:15 ч.

 3. Комисия по "Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт"

 

12.07.2019 г.​

 

13:45 ч.

 4. Комисия по "Стопанска политика и програми на ЕС"

12.07.2019 г.​

14:00 ч.

 5. Комисия за „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” - т.11

 

 


 Зорка Димитрова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ