ПРОЦЕДУРА №: 00603-2016-0006
Обявена на: 14.04.2016 г.
С предмет

Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане, управление, изпълнение и отчитане на проекти и правни услуги във връзка с подготовка на тръжни документи за обществени поръчки по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

00603-2016-0006

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 00603-2016-0006
Номер на преписката в РОП 00603-2016-0006
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие May 13, 2016, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 16.05.2016 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...