ПРОЦЕДУРА №: 9037929
Обявена на: 12.01.2015 г.
С предмет

Пречиствателно съоръжение за питейни води-Автоматичен самопречистващ се филтър с. Стърница, община Баните

 

ID 9037929 - в Портала за обществени поръчки към АОП

Вид
Oткрита
Статус
Прекратена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 9037929
Номер на преписката в РОП 9037929
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jan 29, 2015, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 30.01.2015г. от 11:00 ч. в заседателната зала на община Баните, стая №404
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...