ПРОЦЕДУРА №: 9042528
Обявена на: 05.06.2015 г.
С предмет

Пречиствателно съоръжение за питейни води-Автоматичен самопречистващ се филтър с. Стърница, община Баните.

 

ID 9042528 -в Портала за обществени поръчки към АОП

Вид
Oткрита
Статус
Възложена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 9042528
Номер на преписката в РОП 9042528
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jun 22, 2015, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 23.06.2015 г., 11:00 ч. в заседателната зала на община Баните, стая №404
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...