Открита процедура
Дата на създаване на преписката Наименование на предмета Вид Статус
26.11.2018 г.

"Рехабилитация и реконструкция на общински улици, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на с.Баните, община Баните"

 

00603-2018-0010

Oткрита Отворена
17.10.2018 г.

„Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с. Вишнево, водоем за с. Оряховец, Община Баните и пречиствателно съоръжение за питейни води- автоматичен самопречистващ се филтър с.Стърница, община Баните”, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

 

00603-2018-0008

Oткрита Прекратена
17.09.2018 г.

"Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Баните по две обособени позиции“

 

00603-2018-0007

Oткрита Отворена
21.06.2018 г.

Избор на изпълнител на СМР по проект: "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и пътища на територията на община Баните“

00603-2018-0004

Oткрита Отворена
16.06.2016 г.

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "работни" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, по обособени позиции:

№1 „Обновяване на дворно пространство, детски площадки , съоръжения и ограда на детска градина в с. Баните;

№2 „Ремонт на покривната конструкция  на СОУ „Христо Ботев“ , обновяване на спортни площадки , съоръжения и ограда;

№3 „Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на пешеходна зона, площадно и парково пространство в с. Баните.

 

00603-2016-007

Oткрита ВъзложенаСтраница<<<1>>>