Всички публични състезания
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
26.02.2020 г.

„Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Кметство с.Гълъбово, находяща се в УПИ V, кв. 22 по ПУП на с. Гълъбово, община Баните”

 

00603-2020-0003

Oткрита Отворена
25.02.2020 г.

"Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и пътища на територията на община Баните по обособени позиции“.

 

00603-2020-0002

Oткрита Отворена
12.02.2020 г.

„Изграждане на помпена станция и черпателен резервоар на Сондаж № 3ХГ – съоръжение на техническата инфраструктура в ПИ 44402.500.500 по плана на село Баните, община Баните, област Смолян“

 

00603-2020-0001

Oткрита Отворена
23.08.2019 г.

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа за сезон 2019/2020 година на територията на Община Баните, област Смолян”

 

00603-2019-0007

Oткрита Отворена
11.07.2019 г.

Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция, обновяване на дворно пространство, детски площадки, съоръжения и ограда, оборудване и обзавеждане на детска градина „Веселин Маринов” в село Баните и групите към нея в село Гълъбово, село Давидково, село Загражден и село Оряховец, община Баните, област Смолян”, финансирана по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), № BG06RDNP001-7.004 ДЕТСКА ГРАДИНА „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината”

 

00603-2019-0006

Oткрита Отворена
08.07.2019 г.

"Изпълнение на СМР по проект "Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Баните"

 

00603-2019-0005

Oткрита Отворена
05.07.2019 г.

„Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради  за здравеопазване – "Здравна служба" в село Баните”

 

00603-2019-0004

Oткрита Отворена
31.08.2018 г.

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа за сезон 2018/2019 година на територията на Община Баните, област Смолян”

 

00603-2018-0006

Oткрита Отворена
28.06.2018 г.

"Рехабилитация и реконструкция на улица „Съединение” и улица „Бреза” в село Загражден, община Баните“

 

00603-2018-0005

Oткрита Отворена
09.03.2018 г.

“Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, архитектурно заснемане на сградите, техническо проектиране и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: “Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради: 

1.Административна сграда „Общинска администрация“ в с. Баните, 

2. Административна сграда „Кметство“ в с. Гълъбово, 

3. Административна сграда „Кметство“ в с. Вишнево, 

4. Административна сграда „Кметство“ в с. Давидково, 

5. Административна сграда „Кметство“ в с. Загражден, 

6. Административна сграда „Кметство“ в с. Вълчан дол,

7. Административна сграда „Кметство“ в с. Оряховец.

 

00603-2018-0003

Oткрита ОтворенаСтраница<<<123>>>