Община Баните, област Смолян обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими дълготрайни активи(движими вещи) - ЧОС