Община Баните открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - ЧОС

Община Баните, област Смолян съгласно Заповед № РД-97/09.04.2019 г., обявява, че: на 03.05.2019 г. от 11:00 часа  в заседателната зала (стая №404), в сградата на общинска администрация, намираща се на ул. „Ст. Стамболов” №3, ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот -  частна общинска собственост.