Новини и съобщения

 • Заповед №РД-191 от 23.05.2018г. на Кмета на Община Баните

  Публикувано на: Yesterday 12:37:11 PM

  За одобряване на проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ IV-27, V-27 и VI-27, кв.3 по действащия ПУП–ПР3 за с.Загражден, община Баните, съгласно чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ.

 • Заповед №РД-188 от 22.05.2018г. на Кмета на Община Баните

  Публикувано на: May 22, 2018

  За одобряване на проект за ПУП-план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 20290.13.73, с НТП "Ливада" в месността "Пирамлик"  с площ от 1387 кв.м. по кадастралната карта на землището на с.Дебеляново, община Баните, област Смолян.

 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

  Публикувано на: May 9, 2018

  НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БАНИТЕ И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА БАНИТЕ

 • Информация от Областна Дирекция по Безопасност на Храните - гр.Смолян

  Публикувано на: May 8, 2018

  относно: Мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението на бактериална болест Xylella fastidiosa (Wells et al.) в България.

 • ПОЗДРАВИТЕЛНО СЛОВО

  Публикувано на: May 6, 2018

  по случай откриването на Празника на община Баните и минералната вода, произнесено от Милен Дафинов Белчев-кмет на община Баните, област Смолян на 06.05.2018 година(неделя)

 • Съобщение за публично обявяване

  Публикувано на: May 3, 2018

  за изменение на Разрешително за ползване на минерална вода №0070/14.09.2001 година на Министъра на околната среда и водите(съгласно чл.62а от Закона за водите)

 • Съобщение

  Публикувано на: Apr 27, 2018

  Относно: Уведомяване на собствениците на земеделска, горска техника и машини за земни работи за предоставяне на предвидените технически прегледи на ЗГТ и МЗР

 • Заповед №ОК–03–02–95 от 27.04.2018г. на Областна администрация-Смолян

  Публикувано на: Apr 27, 2018

  Относно: Определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Смолян за времето от 27.04.2018г. до 15.11.2018г.

 • Протокол

  Публикувано на: Apr 24, 2018

  Във връзка с разпределението на  пасищата, мерите и ливадите между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.

1 - 10 of 140 results
Previous  |  Next