Новини и съобщения

 • Съобщение

  Публикувано на: Aug 3, 2018

  Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение  за:  „Оглеждане на риба в четири броя басейни“, в ПИ с идентификатор 44402.500.54 по КК на с.Баните, общ. Баните, обл. Смолян , на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), община Баните

 • Заповед №РД-265 от 31.07.2018г. на Кмета на Община Баните

  Публикувано на: Aug 1, 2018

  относно: Община Баните, да изработи  проект за частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІХ-училище, кв. 35 по плана на  с. Малка Арда, съгласно приложената скица-предложение по чл. 135, ал.2 от ЗУТ и становище на главния архитект по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ.

 • Заповед №РД-264 от 31.07.2018г. на Кмета на Община Баните

  Публикувано на: Aug 1, 2018

  относно: Община Баните, да изработи  проект за частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VІІ-за училище, кв. 37 по плана на  с. Гълъбово, съгласно приложената скица-предложение по чл. 135, ал.2 от ЗУТ и становище на главния архитект по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ

 • Информация за населението на с.Малка Арда

  Публикувано на: Jul 23, 2018

  Относно: инвестиционно предложение от община Баните „Уширяване на гробищен парк село Малка Арда, община Баните, област Смолян”.

 • Заповед №РД-247 от 20.07.2018г. на Кмета на Община Баните

  Публикувано на: Jul 23, 2018

  Във връзка с възникнали огнища на особено опасни заразни болести, определени   в Заповед №РД-09-641 от 06.07.2006г.  на Министъра на земеделието и горите по чл.47, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност –инфлуенца (грип) по птиците и чума по дребните преживни животни в област Бургас и област Ямбол  и с цел недопускане разпространение на болести, както и усложнената епизоотична обстановка по отношение на африканска чума по свинете на територията на съседни държави членки и трети страни и опасност от приникването й на територията Република България и община Баните да се предприемат следните превантивни мерки на територията на общината.

 • Покана от ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  БАНИТЕ на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси

  Публикувано на: Jul 6, 2018

  На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  БАНИТЕ

  Кани жителите на община Баните, област Смолян  на 16 юли 2018 година от 13.00 часа  в заседателната зала на Общински съвет – Баните -етаж ІV, на публично обсъждане на  Изпълнението на бюджета на община Баните, област Смолян за 2017 година

 • Писмо с Изх.№ КПД-11-250-(6)/02.07.2018г. на РИОСВ - гр.Смолян

  Публикувано на: Jul 5, 2018

  относно: Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с вх.№ КПД-11-250-(4)/27.06.2018г. за инвестиционно предложение: "Отглеждане на риба в четири броя басейни" в ПИ с идентификатор 44402.500.54 по КК на с.Баните, обл.Смолян с възложител: 'Евъргрийн 80" ЕООД-с.Баните

 • Заповед №РД-221 от 26.06.2018г. на Кмета на Община Баните

  Публикувано на: Jun 27, 2018

  относно: Одобряване на Проект за изменение на ПУП-ПР за промяна на улична регулация от О.Т. 213 до О.Т. 219, западно от осовата линия, пред лицето на УПИ І-225,226, кв. 19  по плана на с. Давидково, община Баните, област Смолян, според кафяво нанесеното на приложената скица № 38/26.06.2018 год.

 • Заповед №РД-220 от 25.06.2018г. на Кмета на Община Баните

  Публикувано на: Jun 26, 2018

  относно: разрешаване на Илиян Пенков Иробалиев, да изработи  проект за частично изменение на ПУП-ПР за УПИ І-225,226, кв. 19 по плана на  с. Давидково, съгласно приложената скица-предложение по чл. 135, ал.2 от ЗУТ и становище на главния архитект по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ.

 • На 13.06.2018 година Кметът на община Баните Милен  Белчев подписа Договор №21/07/2/0/00413 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

  Публикувано на: Jun 15, 2018

  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

1 - 10 of 158 results
Previous  |  Next