Заповед №РД-126 от 26.02.2018г. на Кмета на Община Баните

за разрешаване изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ