Списъци пасища, мери и ливади от ОПФ- 2018-2023г.

Списък на имоти по чл.19 и чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ с НТП пасище, мера, пасище с храсти и ливади на землищата в община Баните