Проведена заключителна пресконференция по Проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА БАНИТЕ”

На 27.02.2018 г. / вторник / от 10.00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация – Баните, етаж ІV, с.Баните, общ.Баните, ул.”Стефан Стамболов” 3 се проведе заключителна -  пресконференция, която имаше за цел представяне на постигнатите резултати и изпълнените дейности, включени по  ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0268-С01 „Независим живот чрез интегрирани социални услуги в Община Баните”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г, приоритетна ос 2 „ Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” , процедура  BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

За повече информация: ТУК