ОБЯВЛЕНИЕ
Публикувано на: Jun 19, 2019

На основание чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията/ ЗУТ, Община Баните съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект (ПП) на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА БАНИТЕ ОБЛАСТ СМОЛЯН се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП и на Доклад за Екологична оценка /ДЕО/ към него.
Провеждането на Обществено обсъждане на ДЕО и всички приложения към него е съгласно чл.21 на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 юли 2004 г., посл. изм. и доп.).
Общественото обсъждане ще се състои на 29.07.2019 г. в 13,00 ч. в заседателната зала на Община Баните, ет.4.

За повече информация: ТУК