На 10.05.2019 г. се състоя подписването на Административен договор BG06RDNP001-7.001-0058-C01/10.05.2019г.
Публикувано на: Jun 19, 2019

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма  за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“.

 

Наименование на проекта: „Рехабилитация и реконструкция на улици в община Баните“

 

Максимален размер на БФП: 1 172 143.44 лв. (един милион сто седемдесет и две хиляди сто четиридесет и три лева и четиридесет и четири стотинки) без включен ДДС (85 %  от размера на финансовата помощ се осигурява от ЕЗФРСР  996 321.93 лева, а 15 % национално съфинансиране 175 821.51 лева.)

 

Срок за изпълнение: 36 месеца от датата на подписване на договора.

 

За повече информация: ТУК