На 10.05.2019 г. се състоя подписването на Административен договор BG06RDNP001-7.004-0008-C01
Публикувано на: Jun 19, 2019

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма  за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” № BG06RDNP001-7.004 ДЕТСКА ГРАДИНА „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината”.

 

Наименование на проекта: „Реконструкция, обновяване на дворно пространство, детски площадки, съоръжения и ограда, оборудване и обзавеждане на детска градина „Веселин Маринов” в село Баните и групите към нея в село Гълъбово, село Давидково, село Загражден и село Оряховец, община Баните, област Смолян”

 

Максимален размер на БФП: 963 666,28 лв. (деветстотин шейсет и три хиляди шестстотин шейсет и шест лева и двадесет и осем стотинки) без включен ДДС (85 %  от размера на финансовата помощ се осигурява от ЕЗФРСР  819 116.34 лева, а 15 % национално съфинансиране 144 549.94  лева.)

 

Срок за изпълнение: 36 месеца от датата на подписване на договора.

 

За повече информация: ТУК