ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ И ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА БАНИТЕ, СЧИТАНО ОТ 05.11.2018 ГОДИНА

(Одобрена с Решение №389 от 05.11.2018 година на Общински съвет-Баните, съгласно Протокол №36, на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация)

 

№ по ред

Функция

дейност

 

Численост

 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА БАНИТЕ

58.5

А

Функция № 1 - Общодържавни служби-

Дейност 122-Общинска администрация-общо

 

44

І.

Ръководство    

3

ІІ.

Кметове на кметства

9

ІІІ.

Кметски наместници

1

ІV.

Финансов контрольор           

1

V

Обща администрация

21

1

Правно обслужване и дейността по закона за обществените поръчки

1

2

Организация и контрол по благоустройството и комуналното стопанство, механизация и транспорт

1

3

Управление при кризи, ОМП и защита на населението и дейностите по благоустройството и комуналното стопанство за с. Баните и с. Треве

1

4

Бюджет и ТРЗ

1

5

Финансово-счетоводна дейност

4.5

6

Образование, здравеопазване, култура, социални дейности, спорт и младежки дейности

 

1

7

Общинска собственост

1

8

Собствени приходи-местни данъци, такси и други приходи

2

9

Административна и информационна дейност

8.5

Специализирана администрация

9

1

Дирекция „Европейски програми и проекти, икономически дейности и услуги”

5

2

Дирекция „Териториално и селищно устройство, благоустройство,  комунално стопанство и строителство”

4

 

Б

Персонал в другите общински дейности

 

 

ОБЩО:

14.5

 

Държавни дейности

8

1

Отбрана и сигурност

6

2

Здравеопазване

2

 

Местни дейности

6.5

1

Канцелария на Общинския съвет

0.5

2

Организация и контрол по благоустрояването и строителството

1

3

Машинист на комбинирана машина (трактор)

1

4

Шофьор на служебен автомобил

1

5

Управление на отпадъците

3

 

(Настоящата структура отменя Организационната структура на Общинска администрация-Баните, област Смолян, одобрена с   Решение № 166 от 30.01.2017 година на Общински съвет-Баните)

 

Баните, 06.12. 2018 година

 

          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:               ( п )          

                                           (Зорка Димитрова)