Z6_HQ8A1O82KO2A80A3OKQGAK0E45
Z7_HQ8A1O82K8KUA0AJR6GKS33G41
Заседание на ОБС и график на                           заседанията

П   О   К   А   Н   А

 

 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),

 

С В И К В А М:

 

На 25 ноември 2022 година /петък/ от 14.00 часа в заседателната залата на община Баните, заседание на Общински съвет – Баните при следния проект:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 

      1.Докладна записка относно: Откриване на процедура за продажба на  ПИ с идентификатор 30209.3.265  с площ от 222 кв.м. по КККР на село Загражден, община Баните, област Смолян, частна общинска собственост  и утвърждаване на пазарна цена.

Вносител: Кмет на община Баните

      2.Докладна записка относно: Откриване на процедура за продажба на застроено и незастроено дворно място в ПИ №10, находящ се в урбанизираната територия без регулационни граници на село Сливка, община Баните, област Смолян с обща площ на парцела от 121 кв.м. и втори етаж от двуетажна сграда – кметство със застроена площ от 96 кв.м. и утвърждаване на пазарна оценка.

       Вносител: Кмет на община Баните

      3.Докладна записка относно: Откриване на процедура за продажба на  ПИ с идентификатор 44402.500.316 с площ от 1545 кв.м. по КККР на село Баните, община Баните, област Смолян, частна общинска собственост  и утвърждаване на пазарна цена.

       Вносител: Кмет на община Баните

      4.Докладна записка относно: Отдаване под наем на източната част от помещение – Аптека с площ от 44 кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, намираща се в дял II (втори) от I етаж от жилищен блок „Д-1“ с. Давидково със застроена площ от 97,47 кв.м., построен в УПИ XVII, кв. 13 по плана на с. Давидково.

Вносител: Кмет на община Баните

 

 

 

      5.Докладна записка  относно: Актуализация на разчета за финансиране на  капиталовите разходи за 2022 г.

                                                                                                   Вносител: Кмет на община Баните

           

            Каня Кмета на община Баните, заместник кмета на община, кметове на кметства и кметски наместници от община Баните и всички желаещи граждани да присъстват на заседанието.

 

 

                    Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 18.11.2022 г.                                             Общински съвет

                                                                                             Председател:

                                   /Севдалин Хъшинов/     

 

 

​Материали за заседание на общински съвет 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

 

        

Наименование на постоянната комисия

дата

час

 

  1. Комисия по "Бюджет и финанси"

 

 

25.11.2022г.

 

 13:00 

 

2. Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост, благоустрояване и комунална дейност”

 

 

 

25.11.2022г.

 

 

 13:15

 

 3. Комисия по "Стопанска политика и програми на ЕС"

 

 

 

 

 

 

 4. Комисия по "Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт" 

 

 

 

 

 

 

 5. Комисия за „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” - т.11

 

 

 

 


 Севдалин Хъшинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ