Заседания на Общински съвет-Баните и График на заседанията. Приемни дни на постоянните комисии.

П   О   К   А   Н   А

 

 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

 

С В И К В А М:

 

На  12 август 2019 година /понеделник/ от 13.00 часа в заседателната залата на община Баните заседание на Общински съвет – Баните при следния проект –

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

            1. Докладна записка  относно: Ново обсъждане на решение № 445 от 15.07.2019 година , взето с протокол № 43 на редовно заседание на Общински съвет – Баните  за Изпълнението на бюджета на община Баните, област Смолян  за периода от 01.01.2018 г.  до  31.12.2018 г.

Вносител: Председател на ОбС

 

2.Отчет за дейността на Общински съвет – Баните и на неговите комисии за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

Вносител: Председател на ОбС

 

    3.Докладна записка относно: Отчет за изпълнението на актовете (решенията) на Общински съвет-  Баните, отнасящи се за Общинската администрация за мандат  2011  – 2015 година и за периода 10.11.2015 година–30.06.2019 година.

Вносител: Кмет на община

 

4. Предложение относно:  Включване на СУ „Христо Ботев” - с. Баните, област Смолян и  ОУ „Св.св.Кирил и Методий” -  с. Давидково,  област Смолян в Списъка на  средищните   училища.  

Вносител: Кмет на община

 

5. Предложение относно:  Включване на ДГ „Веселин Маринов” -  с. Баните, област Смолян, СУ „Христо Ботев” -  с.Баните, област Смолян и  ОУ „Св.св.Кирил и Методий” -  с.Давидково,  област Смолян в Списъка на  защитени детски градини и   защитени  училища.  

Вносител: Кмет на община

          6. Докладна записка относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Баните  за периода  2019 г. – 2023 г.

Вносител: Кмет на община

            7. Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от имот (терен) публична общинска   собственост – Улична регулация.

Вносител: Кмет на община

           8. Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от имот (терен)  публична общинска   собственост – Зелена площ.

Вносител: Кмет на община 

         9.Предложение относно:  Одобряване на ПУП-парцеларен план и ПУП- план схема за обект:„Трасе за Подземен кабел 20 кV за присъединяване на МВЕЦ „Сливка” към Подстанция 110/20 kV „Баните”, община Баните, област Смолян.

Вносител: Кмет на община

10. Изказвания, питания.

  

Поканвам Кмета на община Баните, заместник кмета на община, кметове на кметства и кметски наместници от община Баните, Директори на дирекции от Общинската администрация и всички желаещи граждани да присъстват на заседанието.

 

        

        

 

 

                                                                   Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 02.08.2019 г.                                                                                              Общински съвет

                                                                                                                                               Председател:

                                                                                   /Зорка Димитрова/     

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

 

        

Наименование на постоянната комисия

дата

час

  1. Комисия по "Бюджет и финанси"

09.08.2019 г.

13:00 ч.

 2. Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост, благоустрояване и комунална дейност”

 

09.08.2019 г.

 

13:15 ч.

 3. Комисия по "Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт"

 

09.08.2019 г.

 

13:45 ч.

 4. Комисия по "Стопанска политика и програми на ЕС"

09.08.2019 г.

14:00 ч.

 5. Комисия за „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” - т.11

 

 


 Зорка Димитрова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ