Заседания на Общински съвет-Баните и График на заседанията. Приемни дни на постоянните комисии.

П   О   К   А   Н   А

 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

С В И К В А М:

 

На  20 септември 2019 година /петък/ от 13.00 часа в заседателната залата на община Баните заседание на Общински съвет – Баните при следния проект –

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1. Докладна записка  относно: Изпълнението на бюджета на община Баните, област Смолян  към 30.06. 2019 г.

Вносител: Кмет на община

 

2.Предложение относно: Приемане на прогноза за приходите и разходите в местните дейности за  периода  2020 -2022 година .                                                                                                                                                                                                          

 Вносител: Кмет на община

 

     3. Предложение относно: Кандидатстване на община Баните, област Смолян с проект „Изграждане на мултифункционално публично пространство за туристическа рекреация и спортна профилактика в село Баните, област Смолян” по отворена процедура за кандидатстване № BG06RDNP001-19.211 - МИГ "Преспа"-Община Баните, Лъки и Чепеларе:  Подмярка 7.5- „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Вносител: Кмет на община

 

4.Предложение относно:Дейностите включени в проект „Изграждане на мултифункционално публично пространство за туристическа рекреация и спортна профилактика в село Баните, област Смолян” по отворена процедура за кандидатстване BG06RDNP001-19.211 - МИГ "Преспа"-Община Баните, Лъки и Чепеларе:  Подмярка 7.5- „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Вносител: Кмет на община

 

5. Докладна записка относно:  Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в   решение № 460 от 15.07.2019 година на  Общински съвет – Баните

Вносител: Кмет на община

6.Предложение относно: Актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. и на средствата за текущ ремонт.

Вносител: Кмет на община

 

7. Предложение относно: Дарение от Община Баните на Районно управление – Мадан, Участък-Баните  на компютър и монитор

 Вносител: Кмет на община

8.Докладна записка относно:Отпускане на еднократна финансова помощ за възстановяване на  жилищната сграда на Васил Минчев Татаров  от с. Гълъбово, община Баните, област Смолян.

Вносител: Кмет на община

9.Предложение относно: Одобряване на общата численост и структурата на Общинската администрация и в другите функции и дейности в общината.

Вносител: Кмет на община

 

10. Предложение относно: Определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Община Баните.

Вносител: Председател на ОбС

 

11.Предложение относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Баните, до  полагане на клетва и встъпване в длъжност от новоизбрания кмет на община.

Вносител: Председател на ОбС

 

12.Предложение относно: Избиране на Временно изпълняващи длъжността, кметове на кметства в община Баните, област Смолян до полагане на клетва и встъпване в  длъжност от новоизбраните  кметовете на кметства.

Вносител: Кмет на община

 

           13. Изказвания, питания.

 

Поканвам Кмета на община Баните, заместник кмета на община, кметове на кметства и кметски наместници от община Баните, Директори на дирекции от Общинската администрация и всички желаещи граждани да присъстват на заседанието.

                

 

 

                                                                   Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 02.08.2019 г.                                                                                              Общински съвет

                                                                                                                                               Председател:

                                                                                   /Зорка Димитрова/     

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

 

        

Наименование на постоянната комисия

дата

час

  1. Комисия по "Бюджет и финанси"

16.09.2019 г.

13:00 ч.

 2. Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост, благоустрояване и комунална дейност”

 

16.09.2019 г.

 

13:15 ч.

 3. Комисия по "Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт"

 

 

 

 

 4. Комисия по "Стопанска политика и програми на ЕС"

16.09.2019 г.

13:45 ч.

 5. Комисия за „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” - т.11

 

 


 Зорка Димитрова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ