Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3K02
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3K03
ПРОЦЕДУРА №: 9055219
Обявена на: 11.08.2016 г.
С предмет

Доставка на топъл обяд - кетъринг по предварителна заявка на Община Баните” по проект „Предоставяне на социална услуга „Топъл обяд“ на територията на община Баните“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 9055219
Номер на преписката в РОП 9055219
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Aug 19, 2016, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 22/08/2016 10:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...