Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3K02
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3K03
ПРОЦЕДУРА №: 9074295
Обявена на: 27.03.2018 г.
С предмет

„Доставка на горива и масла за нуждите на автопарка на общинска администрация - Баните, с.Баните, община Баните, обл. Смолян”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 9074295
Номер на преписката в РОП 9074295
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Apr 3, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 04/04/2018г. 10:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...