Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3K02
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3K03
ПРОЦЕДУРА №: SOO07
Обявена на: 04.03.2020 г.
С предмет

„Доставка на горива и масла за нуждите на автопарка на общинска администрация - Баните, с. Баните, община Баните, обл. Смолян”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: SOO07
Номер на преписката в РОП 9096797
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Mar 16, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 17/03/2020г. 09:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...