Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO000L5
Z7_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00037
ПРОЦЕДУРА №: 00603-2016-0007
Обявена на: 16.06.2016 г.
С предмет

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "работни" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, по обособени позиции:

№1 „Обновяване на дворно пространство, детски площадки , съоръжения и ограда на детска градина в с. Баните;

№2 „Ремонт на покривната конструкция  на СОУ „Христо Ботев“ , обновяване на спортни площадки , съоръжения и ограда;

№3 „Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на пешеходна зона, площадно и парково пространство в с. Баните.

 

00603-2016-007

Вид
Oткрита
Статус
Възложена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 00603-2016-0007
Номер на преписката в РОП 00603-2016-0007
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jul 21, 2016, 4:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 22.07.2016г. , 11:00 часа в Заседателната зала на ОА Баните, етаж4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...