Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO000L5
Z7_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00037
ПРОЦЕДУРА №: OP06
Обявена на: 14.12.2018 г.
С предмет

„Извършване на СМР на обекти в община Баните, област Смолян, по обособени позиции“:
Обособена позиция №1
„Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с. Вишнево”,
 Обособена позиция №2
„Изграждане на водоем V – 500 м3 за с. Оряховец, Община Баните, област Смолян“ в ПИ № 010275 по КВС на землище на с. Оряховец, община Баните, област Смолян“,
Обособена позиция №3
 „Изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води - автоматичен самопречистващ се филтър с. Стърница, община Баните” 

 

00603-2018-0011

 

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: OP06
Номер на преписката в РОП 00603-2018-0011
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jan 22, 2019, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 23.01.2019г., 10:00 часа в Заседателната зала на ОА Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...