Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO000L5
Z7_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00037
ПРОЦЕДУРА №: OP09
Обявена на: 28.02.2019 г.
С предмет

„Изграждане на помпена станция и черпателен резервоар на Сондаж № 3ХГ – съоръжение на техническата инфраструктура в ПИ 44402.500.500 по плана на село Баните, община Баните, област Смолян“

 

00603-2019-0003

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: OP09
Номер на преписката в РОП 00603-2019-0003
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Apr 9, 2019, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 10.04.2019г., 10:00 часа в Заседателната зала на ОА Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...