Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO000L5
Z7_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00037
ПРОЦЕДУРА №: OP10
Обявена на: 18.03.2020 г.
С предмет

„Извършване на СМР на обекти в община Баните, област Смолян, по обособени позиции“:
Обособена позиция №1
„Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с. Вишнево”,
 Обособена позиция №2
„Изграждане на водоем V – 500 м3 за с. Оряховец, Община Баните, област Смолян“ в ПИ № 010275 по КВС на землище на с. Оряховец, община Баните, област Смолян“,
Обособена позиция №3
 „Изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води- автоматичен самопречистващ се филтър с.Стърница, община Баните” 
финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“

 

00603-2020-0004

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: OP10
Номер на преписката в РОП 00603-2020-0004
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Apr 23, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 24.04.2020г., 10:00 часа в Заседателната зала на ОА Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...