Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00843
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3504
ПРОЦЕДУРА №: 00603-2017-0004
Обявена на: 28.09.2017 г.
С предмет

„Топъл обяд“ на територията на община Баните“,  Договор № BG05FMOP001-3.002-0112-C01 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016 - 2019”

 

00603-2017-0004

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: 00603-2017-0004
Номер на преписката в РОП 00603-2017-0004
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Oct 20, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 23/10/2017г. 10:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...