Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00843
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3504
ПРОЦЕДУРА №: PublS015
Обявена на: 05.07.2019 г.
С предмет

„Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради  за здравеопазване – "Здравна служба" в село Баните”

 

00603-2019-0004

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: PublS015
Номер на преписката в РОП 00603-2019-0004
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jul 26, 2019, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 29/07/2019г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...