Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00843
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3504
ПРОЦЕДУРА №: PublS016
Обявена на: 08.07.2019 г.
С предмет

"Изпълнение на СМР по проект "Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Баните"

 

00603-2019-0005

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: PublS016
Номер на преписката в РОП 00603-2019-0005
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jul 30, 2019, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 31/07/2019г. от 09:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...