Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00843
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3504
ПРОЦЕДУРА №: PublS017
Обявена на: 11.07.2019 г.
С предмет

Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция, обновяване на дворно пространство, детски площадки, съоръжения и ограда, оборудване и обзавеждане на детска градина „Веселин Маринов” в село Баните и групите към нея в село Гълъбово, село Давидково, село Загражден и село Оряховец, община Баните, област Смолян”, финансирана по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), № BG06RDNP001-7.004 ДЕТСКА ГРАДИНА „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината”

 

00603-2019-0006

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: PublS017
Номер на преписката в РОП 00603-2019-0006
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Aug 5, 2019, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 06/08/2019г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...