Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00843
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3504
ПРОЦЕДУРА №: publs019
Обявена на: 12.02.2020 г.
С предмет

„Изграждане на помпена станция и черпателен резервоар на Сондаж № 3ХГ – съоръжение на техническата инфраструктура в ПИ 44402.500.500 по плана на село Баните, община Баните, област Смолян“

 

00603-2020-0001

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: publs019
Номер на преписката в РОП 00603-2020-0001
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Mar 16, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 17.03.2020г., 10:00 часа в Заседателната зала на ОА Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Строителство


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...