Z6_HQ8A1O82K8GO80AR9OFTO00843
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3504
ПРОЦЕДУРА №: publs024
Обявена на: 09.06.2020 г.
С предмет

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Баните за зимни експлоатационни сезони 2020/2021г. и 2021/2022 г., по три обособени позиции” 

 

00603-2020-0007

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: publs024
Номер на преписката в РОП 00603-2020-0007
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jul 24, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 27.07.2020г., 10:00 часа в Заседателната зала на ОА Баните, етаж 4, стая № 404
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...