Община Баните открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – ПОС

Община Баните, област Смолян съгласно Заповед № РД-405/13.10.2021 г., обявява, че: на 04.11.2021 г. (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала (стая №404), в сградата на общинска администрация, намираща се на ул. „Ст. Стамболов” №3, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост