Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3EI5
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LPJ4C7
Община Баните открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС

Община Баните, област Смолян съгласно Заповед № РД-345/13.12.2022 г., обявява, че: на 04.01.2023 г. от 14:00 часа в заседателната зала (стая №404), в сградата на общинска администрация, намираща се на ул. „Стефан Стамболов” №3, ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост.