Z6_HQ8A1O82KGU370ANOL74LP3EI5
Z7_HQ8A1O82KGU370ANOL74LPJ4C7
Община Баните открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот (терен) - ПОС

Община Баните, област Смолян съгласно Заповед № РД-107/13.03.2023 г., обявява, че: на 04.04.2023 г. от 14:00 часа в заседателната зала (стая №404), в сградата на общинска администрация, намираща се на ул. „Стефан Стамболов” №3, ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот (терен) - публична общинска собственост.