Община Баните открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот–ЧОС

Община Баните, област Смолян съгласно Заповед № РД-349/20.08.2021 г., обявява, че: на 09.09.2021 г. от 11:00 часа в заседателната зала (стая №404), в сградата на общинска администрация, намираща се на ул. „Ст. Стамболов” №3, ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот– частна общинска собственост.