Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20C4
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030PI7
Заповед №РД-92 от 10.03.2020г. на Кмета на Община Баните
Публикувано на: Mar 10, 2020

 

З А П О В Е Д

РД-92

с. Баните,  10.03.2020 г.

 

            На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, и във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020г. на Министър председателя на Република България и проведеното  извънредно заседание на Министерския съвет, състояло се на 08.03.2020г. и със Заповед РД-01-117/08.03.2020г. на Министъра на здравеопазването

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

На територията на Община Баните:

1.Да бъдат преустановени  посещенията на културни мероприятия.

2. Спортните мероприятия да се провеждат без публика.

3.Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца.

4.Препоръчително е ограничаването  на частните мероприятия с масов характер на открито и закрито.


В Общинската администрация- Баните, до второ нареждане:

1.Да бъдат преустановени отворени врати за граждани.

2.Обслужване на гражданите се извършва в Центъра за услуги и информация на гражданите.

3.В Центъра за услуги и информация на гражданите да се обслужват граждани при повишени мерки за сигурност, като гражданите се допускат да влизат само по един.

4.Общинската администрация, център за социална рехабилитация и интеграция, училищата, детските градини на територията на Община Баните, до второ нареждане, да преминат в режим противоепидемичен, като провеждат ежедневна трикратна дезинфекция на подови настилки, плотове, первази, работни бюра, чинове, маси, дръжки на врати, тоалетни помещения и други.

5.Забранява се достъпа на външни лица до второ нареждане в сградите на общинска администрация – централен вход,  център за социална рехабилитация и интеграция, училищата и детските градини на територията на Община Баните.

6.Кметовете и кметски наместници по населени места да докладват за лица, завърнали се от Гърция и Италия, както и студенти и пациенти от Габрово и Плевен.

    

       Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуване на интернет страницата на общината и поставяне на информационните табла в кметствата  за сведение на  жителите на общината.

        

        Препис от заповедта да се връчи на Участък - Баните, кметовете и кметските наместници на територията на Община Баните, заместник- кметовете, Секретаря на Община Баните, Директори на училища и детски градини,  център за социална интеграция и рехабилитация за изпълнение и на Директора на РЗИ - Смолян и Областния управител, за сведение.
           Контрол по изпълнението на заповедта възлагам  на Зорка Маджарова – Заместник Кмет на община Баните.

 

 

МИЛЕН БЕЛЧЕВ

Кмет на община Баните, област Смолян

 

       СД