Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20C4
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030PI7
Обявление
Публикувано на: Jun 10, 2024

У В Е Д О М Я В А М:
Собствениците на поземлени имоти, които се засягат от реализацията на обект от първостепенно значение: „уширение на гробищния парк на с. Вишнево, община Баните, област Смолян“ на поземлен имот: Проектен имот с идентификатор 11377.9.327 с площ 1510 кв. м. /при съседи: поземлен имот с идентификатор 11377.9.275 с площ 1780 кв. м.; проектен имот с идентификатор 11377.9.269 с площ 34886 кв. м.; поземлен имот с идентификатор 11377.100.4 с площ 2546 кв. м. по КККР на с. Вишнево, община Баните, област Смолян/, включващ част от поземлен имот 11377.9.269, област Смолян, община Баните, с. Вишнево, м. МОГИЛАТА, вид собственост - Частна, вид територия Земеделска, категория - 10 , НТП – гори и храсти в земеделска земя, площ 36396 кв. м, собственици - Юсен Асанов Алджиков, стар номер ….., Заповед за одобрение на КККР № РД-18-467/15.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС.  

Обявление