Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20C4
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030PI7
Покана
Публикувано на: May 17, 2023

за встъпителна пресконференция по Проект „Грижа в дома в Община Баните“, Договор № BG05SFPR002-2.001-0169 –С01  с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирано от Европейския съюз


             УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА,

          Във връзка с изпълнението на Проект „Грижа в дома в Община Баните“, по Договор № BG05SFPR002-2.001-0169 –С01  с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирано от Европейския съюз,
Ви каня на встъпителна пресконференция на 23.05.2023 г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Баните, етаж IV,с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, ул. „Стефан Стамболов“ № 3


             Приложение: Програма

ПАВЛИН  БЕЛЧЕВ
Кмет на община Баните, област Смолян