Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20C4
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030PI7
До всички заинтересовани лица
Публикувано на: Jan 18, 2023

      Община Баните е стартирала процедура по изпълнение  на проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 – 2020 година, подкрепяна от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за обект: „№21/07/2/0/00413 “Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с.Стърница, с.Давидково, с.Оряховец, с.Баните, с.Дрянка, с. Вишнево, водоем за с.Оряховец, община Баните и пречиствателно съоръжение за питейни води–автоматичен самопречистващ се филтър с.Стърница, община Баните“.

 

      Във връзка с реализация на проекта по съществуващия  сервитут и с цел безопасност по време на изпълнение на СМР е необходимо изсичането на дървета по сервитутната ивица на ВиК обекта. Строежът касае изграден водопровод с прилежащи съоръжения към него и  засяга  поземлени имоти по приложения  Списък.