Съобщение
Публикувано на: Jun 18, 2020

          Общинска служба по земеделие Баните уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че съгласно чл.69 и чл. 70 от ППЗПСЗЗ, е необходимо: в срок до 31 юли 2020 год. да подадат декларация за ползваните от тях земеделските земи. 

     Декларацията е по образец, подава се в общинската служба по местонахождение на имотите и важи за стопанската 2020/2021 год., която е от 01.10.2020 г. до 31.09.2021 г.  Декларацията се подава лично или от упълномощено лице и в нея се посочват формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки отделен имот. Когато имотът е съсобствен, декларацията се подава от един от съсобствениците и ползва всички останали съсобственици.

     Областна дирекция „Земеделие“ призовава всички собственици и ползватели на земеделски земи да подадат декларация в посочения срок. Декларирането на ползването е от изключителна важност, както при създаването на споразумения за ползване, така и при кандидатстването по схеми и мерки за директни плащания.