Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20C4
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030PI7
Информация
Публикувано на: Jul 22, 2022

относно: Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда с вх. №КПД-11-370-(2)/30.05.2022 г. и писма с допълнителна информация с вх.№ КПД-11-370-(4)/13.06.2022г., КПД-11-370-(6)/28.06.2022г., КПД-11-370-(8)/15.07.2022г. за инвестиционно предложение: "Почистване на дървесна и храстова растителност в ПИ №05737.2.22, ПИ №05737.2.23, ПИ №05737.2.13, ПИ №05737.2.12, землище на с.Босилкова, общ.Баните, обл.Смолян