Днес 21.03.2020 година от 9:00 часа се проведе третото заседание
Публикувано на: Mar 21, 2020

на общински съвет по сигурност на Община Баните за 2020 година и общински кризисен щаб за бобра с Коронавирус (COVID-19), назначена със Заповед №РД-59/10.03.2020 год. на Кмета на Община Баните.

 

 1.Забранява се напускането и влизането на територията на Общината, освен изредените причини по точка І.3 от Заповед №РД-01-143/20.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването.