Z6_HQ8A1O82KOCL50ATDQ9M7U20C4
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030PI7
Заповед №РД-102 от 13.03.2020г. на Кмета на Община Баните
Публикувано на: Mar 13, 2020

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.1,4,5 от Закона за здравето, чл.65, ал.1, т.3 от Закона за защита при бедствия, във връзка обявеното извънредно положение на територията на Република България и писмо изх.№03-164-2/11.03.2020г. на РЗИ-Смолян, съдържащо алгоритъм на дезинфекционни мероприятия в УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 в обекти с обществено предназначение....

 

ЗАПОВЕД №РД-102