Правилници и вътрешни правила

 

 Устройствен правилник на Община Баните

 

 

 Правилник за вътрешния трудов ред в Общинска администрация-Баните

 

 

 Етичен кодекс на служителите в общинска администрация - Баните

 

 

 Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Община Баните

 

 

 Вътрешни правила за организация на административното обслужване

 

 

 Харта на клиента

 

 

 Правила относно механизма на обработване и защита на лични данни в Общинска администрация-Баните

 

 

 Политика за мрежова и информационна сигурност на Община Баните

 

 

 Методика за анализ и оценка на риска за сигурността на информационните и комуникационните системи на Община Баните

 

 

 Вътрешни правила за дейностите, свързани с администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер в Община Баните

 

 

 Вътрешни правила за служителите, указващи правата и задълженията им като потребители на услугите, предоставяни чрез информационните и комуникационните системи на Община Баните

 

 

 Вътрешни правила за вписване и заличаване в РИР

 

 

 Вътрешни правила за класификация на информацията в Община Баните

 

 

 Вътрешни правила за работа в Система за електронен обмен на съобщения в общинска администрация -Баните

 

 

 Вътрешни правила при осъществяване на дейностите по получаване и изпращане на съобщения, документи и вътрешни административни услуги чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция “Електронно управление“

 

 

 Вътрешни правила относно публикуването на информационни масиви и ресурси в портала за отворени данни в отворен формат в Община Баните

 

 

Правила относно предоставяне на достъп до обществена информация в община Баните, област Смолян

 

 

 Инструкция за работа с печатите в Община Баните

 

 

 Процедури за архивиране и възстановяване на данни в Община Баните

 

 

 Политика за взаимоотношенията с трети страни на Община Баните

 

 

 Процедура за провеждане на вътрешни одити в Общинска администрация - Баните

 

 

 Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на мръсни пари

 

 

 Вътрешни правила за превенция и противодействие на корупцията в община Баните

 

 

 Счетоводна политика на община Баните

 

 

 План за противодействие на тероризма

 

 

 Правилник за символите и отличията на община Баните, област Смолян

 

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Баните