Правилници и вътрешни правила

ДОКУМЕНТ 

ИЗТЕГЛИ 
Устройствен правилник на Община Баните Линк
Правилник за вътрешния трудов ред в Общинска администрация-Баните Линк
Правила за организацията на деловодната дейност и документооборота в общинска администрация-Баните Линк
Харта на клиента Линк

Правила относно механизма на обработване и защита на лични данни в Общинска администрация-Баните, област Смолян

Линк

Вътрешни правила за работа в Система за електронен обмен на съобщения в общинска администрация -Баните Линк
Вътрешни правила при осъществяване на дейностите по получаване и изпращане на съобщения, документи и вътрешни административни услуги чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция “Електронно управление“ Линк