Заседание на ОБС и график на                           заседанията

П   О   К   А   Н   А

 

 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),

 

 

С В И К В А М:

 

 

На 23 юли 2021 година /петък/ от 14.00 часа в заседателната залата на община Баните, заседание на Общински съвет – Баните при следния проект:

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.Докладна записка относно: Изменение на Решение № 154/28.05.2021г. на Общински съвет-Баните


Вносител: Председател на ОбС-Баните

 

2.Докладна записка относно: Коригиране на Решение №151/28.05.2021 г. за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Баните

Вносител: Председател на ОбС-Баните

 

3.Докладна записка относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и неговите комисии за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

 

Вносител: Председател на ОбС-Баните

 

4.Докладна записка относно: Отчет за изпълнението на актовете (решенията) на Общински съвет- Баните, отнасящи се за Общинската администрация за периода 01.01.2021 година–30.06.2021 година

Вносител: Кмет на община Баните

 

5.Докладна записка относно: Изпълнението на бюджета на община Баните, област Смолян за периода от 01.01.2020 г.  до  31.12.2020 г.

Вносител: Кмет на община Баните

 

6.Докладна записка относно: Актуализация на разчета за финансиране на  капиталовите разходи за 2021 г.

Вносител: Кмет на община Баните

7.Докладна записка относно: Одобряване на споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект "Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните", по Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Вносител:  Кмет на община Баните

 

8.Докладна записка относно: Издаване на  разрешително за водовземане от минерална вода, находище „Баните”, водовземно съоръжение сондаж №3хг на „А.В.М.К ВАН СТЕЕКЕЛЕНБЮРХ ХОЛДИНГ“ ООД,  Булстат 177306466 със седалище и адрес на управление: с.Баните, община Баните за обект: „Хотел, реконструкция на съществуващи и изграждане на нови атракциони“ в имот с идентификатор 44402.500.504 по КК и КР на с.Баните  за срок от 10 (десет) години от дата на влизане в сила на разрешителното

 

Вносител: Кмет на община Баните

 

9.Докладна записка относно: Издаване на  разрешително за водовземане от минерална вода, находище „Баните”, водовземно съоръжение сондаж №3хг на „ОАЗИС-05“ ООД,  ЕИК 206421976 със седалище и адрес на управление: с.Баните, община Баните, улица „Възход“ №5 за обект: „«КЪЩА ЗА ГОСТИ И СПА»  в поземлен имот 44402.500.393 по КК и КР на с.Баните, община Баните, област Смолян за срок от 10 (десет) години от дата на влизане в сила на разрешителното

 

Вносител: Кмет на община Баните

 

10.Докладна записка относно: Издаване на запис на заповед от община Баните в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-19.091-0002-C01 от 10.08.2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, за проект „Реконструкция и обновяване на дворно пространство, площадки, съоръжения и ограда в Средно училище „Христо Ботев“ село Баните, област Смолян“ сключен между Община Баните,  Местна инициативна група „Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ и ДФ „Земеделие“

Вносител: Кмет на община Баните

 

11.Докладна записка относно: Издаване на запис на заповед от община Баните в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за  авансово плащане по договор №BG06RDNP001-19.091-0002-C01 от 10.08.2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, за проект “Реконструкция и обновяване на дворно пространство, площадки, съоръжения и ограда в Средно училище „Христо Ботев“ село Баните, област Смолян“, сключен между Община Баните, Местна инициативна група  „Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ и ДФ „Земеделие“

Вносител: Кмет на община Баните

 

12.Докладна записка относно: Определяне на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд, с изключение на мерите, пасищата и ливадите, които не са били използвани две или повече стопански години, за отдаване под наем или аренда за срок до 10 години, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс

Вносител: Кмет на община Баните

 

13.Докладна записка относно: Определяне на маломерни свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс

Вносител: Кмет на община Баните

 

14.Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от сграда – частна общинска собственост в с. Дрянка

Вносител: Кмет на община Баните

 

15.Докладна записка относно: Опрощаване на дължимата наемна цена за периода на извънредната епидемична обстановка на физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си в следствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка

Вносител: Кмет на община Баните

16.Докладна записка относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот - общинска собственост на Мюсюлманското настоятелство в село Загражден, община Баните, област Смолян

Вносител: Кмет на община Баните

 

17.Докладна записка относно: Възлагане изпълнението на услугата от общ икономически интерес /УОИИ/ - Проект „Патронажна грижа + в община Баните”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0140-C01, процедура BG05M9OP001-6.002, „Патронажна грижа +“  по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вносител: Кмет на община Баните

 

18.Докладна записка относно: Включване на ДГ „Веселин Маринов” -  с. Баните, област Смолян, СУ „Христо Ботев” -  с.Баните, област Смолян и  ОУ „Св.св.Кирил и Методий” -  с.Давидково,  област Смолян в Списъка на  защитени детски градини и защитени  училища

Вносител: Кмет на община Баните

 

19.Докладна записка относно: Включване на ДГ „Веселин Маринов” -  с. Баните, област Смолян, СУ „Христо Ботев” -  с.Баните, област Смолян и  ОУ „Св.св.Кирил и Методий” -  с.Давидково,  област Смолян в Списъка на  средищните детски градини и  училища.

Вносител: Кмет на община Баните

 

 

 

Поканвам Кмета на община Баните, заместник кмета на община, кметове на кметства и кметски наместници от община Баните, Директори на дирекции от Общинската администрация и всички желаещи граждани да присъстват на заседанието.

 

                    Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 16.07.2021 г.                                             Общински съвет

                                                                                             Председател:

                                   /Севдалин Хъшинов/     

 

 

​Материали за заседание на общински съвет 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

 

        

Наименование на постоянната комисия

дата

час

 

  1. Комисия по "Бюджет и финанси"

 

 

23.07.2021г.

 

 13:00

 

2. Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост, благоустрояване и комунална дейност”

 

 

 

23.07.2021г.

 

 

13:15 

 

 3. Комисия по "Стопанска политика и програми на ЕС"

 

 

23.07.2021г.

 

13:30

 

 4. Комисия по "Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт" 

 

 

23.07.2021г.

 

13:45

 

 5. Комисия за „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” - т.11

 

 

 

 


 Севдалин Хъшинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ