Заседание на ОБС и график на заседанията

П   О   К   А   Н   А

 

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

 

С В И К В А М:

 

На 15 май 2020 година /петък/ от 15.00 часа в заседателната залата на община Баните заседание на Общински съвет – Баните при следния проект:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

  1. Докладна записка относно: Изменение на решение №39, взето с протокол №6 на редовно заседание на Общински съвет – Баните, проведено на 20.03.2020 год. 

Вносител: Председател на Общински съвет - Баните

 

  1. Предложение относно: Приемане на Информация за извършена дейност от РСПБЗН – Баните през 2019 година и статистически данни за възникналите произшествия и Справка относно дейността на Районно управление – гр. Мадан за 2019 година.

Вносител: Председател на Общински съвет – Баните

 

  1. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Баните и издаване на сертификат клас В.         

Вносител: Кмет на община Баните

 

  1. Докладна записка относно: Съгласие за приемане на дарение на поземлен имот в с. Загражден

Вносител: Кмет на община Баните

 

  1. Предложение относно: Одобряване на ПУП-устройствена план схема за обект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации” с подобект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Южна България, Община Баните, Област Смолян в имот с идентификатор 44402.500.331 (публична общинска собственост) по Кадастралната карта на с. Баните, община Баните, област Смолян.

Вносител: Кмет на община Баните

 

  1. Предложение относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Баните с проектно предложение по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Наименование на процедурата  BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

Вносител: Кмет на община Баните

 

Поканвам Кмета на община Баните, заместник кметовете на община Баните, кметове на кметства и кметски наместници от община Баните, Началници на отдели от Общинската администрация, Областният управител на област Смолян, Районна прокуратура - Смолян и всички желаещи граждани да присъстват на заседанието.

 

                    Община Баните, област Смолян     

        с. Баните, 08.05.2020 г.                                             Общински съвет

                                                                                             Председател:

                                   /Севдалин Хъшинов/     

 

 

​Материали за заседание на общински съвет

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Баните

 

        

Наименование на постоянната комисия

дата

час

 

  1. Комисия по "Бюджет и финанси"

 

 

15.05.2020г.

 

 13:00

 

2. Комисия по „Устройство на територията, общинска собственост, благоустрояване и комунална дейност”

 

 

 

15.05.2020г.

 

 

13:15 

 

 3. Комисия по "Образование, култура, здравеопазване, социални дейности и спорт"

 

 

15.05.2020г.

 

13:45

 

 4. Комисия по "Стопанска политика и програми на ЕС"

 

 

15.05.2020г.

 

13:30

 

 5. Комисия за „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” - т.11

 

 

 


 Севдалин Хъшинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ