До всички заинтересовани страни

Община Баните уведомява всички търговци, че инвентаризираните количества повредена дървесина от абиотични и биотични фактори, които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл.27,ал.1,т.1 и т.3 от "Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти" са в размер на 600 куб.м. Сключването на договора ще започне от 13:30ч. на 05.04.2018г. при постъпили заявления от страна на търговци в срок до 12:00ч. на 05.04.2018г.