Община Баните открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот–ПОС

Община Баните, област Смолян съгласно Заповед № РД-259/25.07.2018 г., обявява, че: на 16.08.2018 г. (четвъртък) от 11:00 часа  в заседателната зала (стая №404), в сградата на общинска администрация, намираща се на ул. „Ст. Стамболов” №3, ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот–публична общинска собственост